Yeastar GSM High Gain Antenna
3,550.00 Kshs 3,550.00 Kshs 3550.0 KES
Yeastar 4G LTE Module
45,875.00 Kshs 45,875.00 Kshs 45875.0 KES
Yeastar WCDMA Module
28,825.00 Kshs 28,825.00 Kshs 28825.0 KES
Yeastar GSM Module
25,700.00 Kshs 25,700.00 Kshs 25700.0 KES