Yeastar GSM High Gain Antenna
3,275.00 Kshs 3,275.00 Kshs 3275.0 KES
Yeastar 4G LTE Module
42,325.00 Kshs 42,325.00 Kshs 42325.0 KES
Yeastar WCDMA Module
26,600.00 Kshs 26,600.00 Kshs 26600.0 KES
Yeastar GSM Module
23,700.00 Kshs 23,700.00 Kshs 23700.0 KES