Yeastar GSM High Gain Antenna
2,750.00 Kshs 2,750.00 Kshs 2750.0 KES
Yeastar 4G LTE Module
30,500.00 Kshs 30,500.00 Kshs 30500.0 KES
Yeastar WCDMA Module
22,300.00 Kshs 22,300.00 Kshs 22300.0 KES
Yeastar GSM Module
19,800.00 Kshs 19,800.00 Kshs 19800.0 KES