Yeastar GSM High Gain Antenna
2,751.25 Kshs 2,751.25 Kshs 2751.25 KES
Yeastar 4G LTE Module
32,628.75 Kshs 32,628.75 Kshs 32628.75 KES
Yeastar WCDMA Module
23,800.00 Kshs 23,800.00 Kshs 23800.0 KES
Yeastar GSM Module
21,111.25 Kshs 21,111.25 Kshs 21111.25 KES