Yeastar GSM High Gain Antenna
3,175.00 Kshs 3,175.00 Kshs 3175.0 KES
Yeastar EX30 Module
66,675.00 Kshs 66,675.00 Kshs 66675.0 KES
Yeastar EX08 Expansion Card
9,275.00 Kshs 9,275.00 Kshs 9275.0 KES
Yeastar B2 Module
19,425.00 Kshs 19,425.00 Kshs 19425.0 KES
Yeastar 4G LTE Module
41,025.00 Kshs 41,025.00 Kshs 41025.0 KES
Yeastar WCDMA Module
25,775.00 Kshs 25,775.00 Kshs 25775.0 KES
Yeastar GSM Module
22,975.00 Kshs 22,975.00 Kshs 22975.0 KES
Yeastar D30 Module
23,750.00 Kshs 23,750.00 Kshs 23750.0 KES
Yeastar O2 Module
9,900.00 Kshs 9,900.00 Kshs 9900.0 KES
Yeastar S2 Module
10,675.00 Kshs 10,675.00 Kshs 10675.0 KES
Yeastar SO Module
10,925.00 Kshs 10,925.00 Kshs 10925.0 KES