Yeastar GSM High Gain Antenna
2,685.22 Kshs 2,685.22 Kshs 2685.2200000000003 KES
Yeastar EX30 Module
59,945.92 Kshs 59,945.92 Kshs 59945.92 KES
Yeastar EX08 Expansion Card
8,245.98 Kshs 8,245.98 Kshs 8245.98 KES
Yeastar B2 Module
17,483.82 Kshs 17,483.82 Kshs 17483.82 KES
Yeastar 4G LTE Module
31,845.66 Kshs 31,845.66 Kshs 31845.66 KES
Yeastar WCDMA Module
23,228.80 Kshs 23,228.80 Kshs 23228.8 KES
Yeastar GSM Module
20,604.58 Kshs 20,604.58 Kshs 20604.58 KES
Yeastar D30 Module
21,313.40 Kshs 21,313.40 Kshs 21313.4 KES
Yeastar O2 Module
8,865.74 Kshs 8,865.74 Kshs 8865.74 KES
Yeastar S2 Module
9,439.14 Kshs 9,439.14 Kshs 9439.14 KES
Yeastar SO Module
9,823.44 Kshs 9,823.44 Kshs 9823.44 KES