Yeastar S50 S-Series IP PBX
78,625.00 Kshs 78,625.00 Kshs 78625.0 KES
Yeastar S20 S-Series IP PBX
36,000.00 Kshs 36,000.00 Kshs 36000.0 KES
Yeastar K2 Lite IP PBX
0.00 Kshs 0.0 KES
Yeastar S300 S-Series IP PBX
174,675.00 Kshs 174,675.00 Kshs 174675.0 KES
Yeastar S100 S-Series IP PBX
96,775.00 Kshs 96,775.00 Kshs 96775.0 KES
Yeastar P550 P-Series IP PBX
88,850.00 Kshs 88,850.00 Kshs 88850.0 KES
Yeastar P560 P-Series IP PBX
138,100.00 Kshs 138,100.00 Kshs 138100.0 KES
Yeastar P570 P-Series IP PBX
253,450.00 Kshs 253,450.00 Kshs 253450.0 KES
Yeastar K2 IP PBX
0.00 Kshs 0.0 KES