Yeastar S50 S-Series IP PBX
67,251.28 Kshs 67,251.28 Kshs 67251.28 KES
Yeastar S20 S-Series IP PBX
29,545.96 Kshs 29,545.96 Kshs 29545.96 KES
Yeastar K2 Lite IP PBX
0.00 Kshs 0.0 KES
Yeastar S412 S-Series IP PBX
30,591.50 Kshs 30,591.50 Kshs 30591.5 KES
Yeastar S300 S-Series IP PBX
150,466.26 Kshs 150,466.26 Kshs 150466.26 KES
Yeastar S100 S-Series IP PBX
82,996.60 Kshs 82,996.60 Kshs 82996.6 KES
Yeastar P550 P-Series IP PBX
75,333.78 Kshs 75,333.78 Kshs 75333.78 KES
Yeastar P560 P-Series IP PBX
115,674.30 Kshs 115,674.30 Kshs 115674.3 KES
Yeastar P570 P-Series IP PBX
215,226.30 Kshs 215,226.30 Kshs 215226.30000000002 KES
Yeastar K2 IP PBX
0.00 Kshs 0.0 KES