Yeastar S50 S-Series IP PBX
71,525.00 Kshs 71,525.00 Kshs 71525.0 KES
Yeastar S20 S-Series IP PBX
32,750.00 Kshs 32,750.00 Kshs 32750.0 KES
Yeastar Billing App
0.00 Kshs 0.0 KES
Yeastar Hotel App
0.00 Kshs 0.0 KES
Yeastar Linkus Cloud Service
0.00 Kshs 0.0 KES
Yeastar K2 Lite IP PBX
0.00 Kshs 0.0 KES
Yeastar GSM High Gain Antenna
3,275.00 Kshs 3,275.00 Kshs 3275.0 KES
Yeastar TB400 ISDN VoIP Gateway
67,075.00 Kshs 67,075.00 Kshs 67075.0 KES
Yeastar TB200 ISDN VoIP Gateway
43,875.00 Kshs 43,875.00 Kshs 43875.0 KES
Yeastar TE200 ISDN VoIP Gateway
137,675.00 Kshs 137,675.00 Kshs 137675.0 KES
Special Offer
Yeastar TE100 ISDN VoIP Gateway
105,450.00 Kshs 105,450.00 Kshs 105450.0 KES
Yeastar TA1610 Analog FXO VoIP Gateway
92,750.00 Kshs 92,750.00 Kshs 92750.0 KES
Yeastar TA810 Analog FXO VoIP Gateway
44,675.00 Kshs 44,675.00 Kshs 44675.0 KES
Yeastar TA410 Analog FXO VoIP Gateway
30,525.00 Kshs 30,525.00 Kshs 30525.0 KES
Yeastar TA3200 Analog FXS VoIP Gateway
94,325.00 Kshs 94,325.00 Kshs 94325.0 KES
Yeastar TA2400 Analog FXS VoIP Gateway
80,950.00 Kshs 80,950.00 Kshs 80950.0 KES
Yeastar TA1600 Analog FXS VoIP Gateway
68,525.00 Kshs 68,525.00 Kshs 68525.0 KES
Yeastar TA800 Analog FXS VoIP Gateway
29,875.00 Kshs 29,875.00 Kshs 29875.0 KES