Yeastar S50 S-Series IP PBX
68,905.00 Kshs 68,905.00 Kshs 68905.0 KES
Yeastar S20 S-Series IP PBX
30,272.50 Kshs 30,272.50 Kshs 30272.5 KES
Yeastar Billing App
0.00 Kshs 0.0 KES
Yeastar Hotel App
0.00 Kshs 0.0 KES
Yeastar Linkus Cloud Service
0.00 Kshs 0.0 KES
Yeastar K2 Lite IP PBX
0.00 Kshs 0.0 KES
Yeastar GSM High Gain Antenna
2,751.25 Kshs 2,751.25 Kshs 2751.25 KES
Yeastar TB400 ISDN VoIP Gateway
64,342.50 Kshs 64,342.50 Kshs 64342.5 KES
Yeastar TB200 ISDN VoIP Gateway
41,778.75 Kshs 41,778.75 Kshs 41778.75 KES
Yeastar TE200 ISDN VoIP Gateway
133,013.75 Kshs 133,013.75 Kshs 133013.75 KES
Special Offer
Yeastar TE100 ISDN VoIP Gateway
93,772.50 Kshs 93,772.50 Kshs 93772.5 KES
Yeastar TA1610 Analog FXO VoIP Gateway
88,028.75 Kshs 88,028.75 Kshs 88028.75 KES
Yeastar TA810 Analog FXO VoIP Gateway
42,468.75 Kshs 42,468.75 Kshs 42468.75 KES
Yeastar TA410 Analog FXO VoIP Gateway
28,733.75 Kshs 28,733.75 Kshs 28733.75 KES
Yeastar TA3200 Analog FXS VoIP Gateway
89,597.50 Kshs 89,597.50 Kshs 89597.5 KES
Yeastar TA2400 Analog FXS VoIP Gateway
76,648.75 Kshs 76,648.75 Kshs 76648.75 KES
Yeastar TA1600 Analog FXS VoIP Gateway
64,483.75 Kshs 64,483.75 Kshs 64483.75 KES
Yeastar TA800 Analog FXS VoIP Gateway
28,145.00 Kshs 28,145.00 Kshs 28145.0 KES