Yeastar S50 S-Series IP PBX
59,775.00 Kshs 59,775.00 Kshs 59775.0 KES
Yeastar S20 S-Series IP PBX
26,125.00 Kshs 26,125.00 Kshs 26125.0 KES
Yeastar Billing App
0.00 Kshs 0.0 KES
Yeastar Hotel App
0.00 Kshs 0.0 KES
Yeastar Linkus Cloud Service
0.00 Kshs 0.0 KES
Yeastar K2 Lite IP PBX
0.00 Kshs 0.0 KES
Yeastar GSM High Gain Antenna
2,750.00 Kshs 2,750.00 Kshs 2750.0 KES
Yeastar TB400 ISDN VoIP Gateway
56,050.00 Kshs 56,050.00 Kshs 56050.0 KES
Yeastar TB200 ISDN VoIP Gateway
36,650.00 Kshs 36,650.00 Kshs 36650.0 KES
Yeastar TE200 ISDN VoIP Gateway
115,050.00 Kshs 115,050.00 Kshs 115050.0 KES
Special Offer
Yeastar TE100 ISDN VoIP Gateway
81,350.00 Kshs 81,350.00 Kshs 81350.0 KES
Yeastar TA1610 Analog FXO VoIP Gateway
77,475.00 Kshs 77,475.00 Kshs 77475.0 KES
Yeastar TA810 Analog FXO VoIP Gateway
37,350.00 Kshs 37,350.00 Kshs 37350.0 KES
Yeastar TA410 Analog FXO VoIP Gateway
25,525.00 Kshs 25,525.00 Kshs 25525.0 KES
Yeastar TA3200 Analog FXS VoIP Gateway
78,800.00 Kshs 78,800.00 Kshs 78800.0 KES
Yeastar TA2400 Analog FXS VoIP Gateway
67,650.00 Kshs 67,650.00 Kshs 67650.0 KES
Yeastar TA1600 Analog FXS VoIP Gateway
57,225.00 Kshs 57,225.00 Kshs 57225.0 KES
Yeastar TA800 Analog FXS VoIP Gateway
25,025.00 Kshs 25,025.00 Kshs 25025.0 KES